Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН CamSector.com

 

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между CamSector.com, наричан по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу КИЕНТИ, ПОЛЗВАТЕЛИ или ПОТРЕБИТЕЛИ, на платформата за електронна търговия CamSector.com.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

Наименование на Доставчика: CamSector.com

Данни за кореспонденция:

E-mail: sales@camsector.com

Телефон +359892345485

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. CamSector.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет CamSector.com, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от в платформата CamSector.com;

Да извършват плащания във връзка със сключените договори чрез платформата CamSector.com;

Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата CamSector.com;

Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата CamSector.com чрез интерфейса на страницата на CamSector.com, достъпна в Интернет;

Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата CamSector.com в Интернет;

Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

 

Чл. 4. Доставчикът в платформата CamSector.com организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата CamSector.com договор за покупко-продажба на стоките, на адрес CamSector.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата CamSector.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата CamSector.com.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата CamSector.com възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата CamSector.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата CamSector.com.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата CamSector.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА CamSector.com

Чл. 7. (1) За да използва CamSector.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, както и всяка друга възможна платформа, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата CamSector.com, съобразно посочената в него процедура. Ползвателите имат възможност да извършват поръчки за доставка на стоки и от социалните мрежи Facebook и Google, както и всяка друга платформа чрез която това е възможно.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона, който завършва и потвърждава поръчката Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата CamSector.com за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата CamSector.com стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата CamSector.com по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата CamSector.com.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата CamSector.com стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката.

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката.

 

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

Чл. 12. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в CamSector.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и/или Закона за електронната търговия.

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата CamSector.com са определени в профила на всяка стока в платформата CamSector.com. Информацията за продуктите е предоставена от производителя. CamSector.com не носи отговорност за несъответствия!

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата CamSector.com в профила на всяка стока.

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата CamSector.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба.

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата CamSector.com.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата CamSector.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата CamSector.com или електронна поща.

Чл. 15. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата CamSector.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата CamSector.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика, чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата CamSector.com в Приложение № 1 към тези общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в Приложение № 2 към тези общи условия.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

За доставка на запечатани Micro SD памет карти, звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане;

За доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания.

(3) Когато доставчикът в платформата CamSector.com не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика в платформата CamSector.com на адрес Приложение № 1 към тези общи условия.

1.    (4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя за съответните продукти, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми чрез банков превод на посочена от потребителя банкова сметка, ако не разполага с такава е възможно да изплатим сумата чрез пощенски запис. НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ СУМИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, както и в КЕШ!

(5) Доставчикът няма задължение да възстанови разходите за доставката и връщането на продуктите. Те са изцяло за сметка на потребителя!

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика в платформата стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на този адрес „Връщане на продукти“

(8) Когато доставчикът в платформата CamSector.com не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи стоките.

(10) Независимо от горните хипотези, Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид, който позволява последващата й продажба, освен ако разопаковането на стоката води до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката, като но не само разрушима кутия, херметически опаковки и други сходни случаи. В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид.

(11) В случай на упражняване на правото на отказ по този член, счита се че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

 

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – ДОСТАВКА

 

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

 

ЦЕНА НА ДОСТАВКА: 5 лв. *

СРОК ЗА ДОСТАВКА: 1 – 5 работни дни

ДНИ ЗА ДОСТАВКА: ПОНЕДЕЛНИК – ПЕТЪК

 

* Цената за доставка е до офис на куриерска компания - ЕКОНТ или СПИДИ. Доставката до адрес по избор на клиента ще бъде с по-висока цена, която ще бъде уточнена по телефона при потвърждаването на поръчката.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

CamSector.com или ДОСТАВЧИКЪТ доставя всяка поръчана стока чрез използване на трето лице – куриер по избор на своя преценка. При всяка направена в сайта поръчка, ДОСТАВЧИКЪТ се свързва по телефона с КЛИЕНТА за потвърждение на поръчката. В случай, че не установи връзка с КЛИЕНТА и поръчката не бъде потвърдена ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да НЕ я изпълни!

За всяка успешно регистрирана поръчка КЛИЕНТЪТ получава електронно писмо на посочен от него електронен адрес, указващ статуса на поръчката.

ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да определя по-дълъг срок за доставка, за което уведомява КЛИЕНТА.

В случай че ДОСТАВЧИКЪТ не може да изпълни договора, той е длъжен да уведоми за това КЛИЕНТА и да възстанови платените от него суми в срок до 14 календарни дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е следвало да изпълни задължението си по договора.

С предаването на стоката към куриерската компания извършваща доставката, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от отговорност в случай, че стоката бъде повредена или изгубена по време на транспортирането и. Всяка стока бива изпратена към КЛИЕНТА с право на ПРЕГЛЕД И ТЕСТ от негова страна, преди да плати стойността и. В случай, че КЛИЕНТА установи повреда, липси или други щети по стоката, той трябва НЕЗАБАВНО да съобщи за това на ТЪРГОВЕЦА. С приемането на стоката и полагането на подписа си КЛИЕНТА декларира, че е приел стоката в изправно техническо състояние, без липси, без видими дефекти, драскотини и/или други следи от външни наранявания. КЛИЕНТА има право по своя преценка да откаже получаването на стоката след ПРЕГЛЕД И ТЕСТ, като стойността на доставката и връщането на стоката ще са за негова сметка. 

Чл. 17. (1) CamSector.com доставя всяка поръчана стока чрез използване на трето лице – куриер по избор на своя преценка.

(2) При всяка направена в сайта поръчка, ДОСТАВЧИКЪТ се свързва по телефона с Потребителя за потвърждение на поръчката. В случай, че не установи връзка с Потребителя и поръчката не бъде потвърдена, както и в случаите, когато Потребителя е предоставил невярна информация, ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да НЕ изпълни поръчката, както и всяка следваща поръчка направена от същия потребител!

Чл. 18. (1) Потребителят има право да прегледа и тества (ако е възможно) стоката в момента на доставката и предаването, и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. Потребителят е длъжен да провери целостта на пратката преди да я приеме и ако установи несъответствие или повреда да я откаже! Ако при получаването на стоката, тя е с нарушена и/или разпокъсана опаковка поради неправилно транспортиране, както и ако има липси, рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В такъв случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя. Изготвя се констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В случай, че клиента вземе пратката на своя отговорност и не предяви своите претенции пред куриера, рекламацията е недействителна.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата CamSector.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 19. Доставчикът в платформата CamSector.com не се задължава да осигури необходимия сервиз за стоката.

Чл. 20. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 21. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на CamSector.com за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук - Декларация за поверителност.

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни, като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

(3) Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата CamSector.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата CamSector.com.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата CamSector.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата CamSector.com Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 22. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата CamSector.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата CamSector.com има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: CamSector.com.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 23. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата CamSector.com за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

(2) Доставчикът в платформата CamSector.com и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата CamSector.com и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;

Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата CamSector.com и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата CamSector.com.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата CamSector.com, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 24. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес Условия за ползване заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 25. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата CamSector.com се прекратяват в следните случаи:

При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

По взаимно съгласие на страните в писмен вид;

При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в платформата CamSector.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение.

 

Чл. 26. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата CamSector.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

 

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 27. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата CamSector.com и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 28. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на CamSector.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата CamSector.com.

Чл. 30. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

 

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата CamSector.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 32. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата CamSector.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на CamSector.com.

Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

За да упражните правото си на отказ попълнете следния формуляр - Връщане на продукти.

 

Приложение №2 - Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите на контактните данни, посочени на CamSector.com и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление което може да попълните тук - Връщане на продукти. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт CamSector.com. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

1. Действие на отказа.

2. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим сумата за върнатите продукти, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването по посочена от Вас банкова сметка, ако не разполагате с такава е възможно да изплатим сумата чрез пощенски запис. НЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ СУМИ С НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ, както и в КЕШ! Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките! Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.