Поверителност

Личните данни, които предоставяте на нашия сайт CamSector.com чрез електронна поща, по телефон или по какъвто и да било друг начин, ще бъдат използвани в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни. CamSector.com ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация, която сте предоставили доброволно. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на обработващия плащането доставчик на платежни услуги и/или куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката. Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране и/или изтриване. В случай на необходимост можете да се свържете с нас чрез формата за контакт.